Deodorant, 500 ml - Wurth

7073

Läkemedel i Vitsån - IVL Svenska Miljöinstitutet

: LC50 (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)): 1,36 mg/l Exponeringstid: 96 h Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna Straus (vattenloppa)): 0,47 mg/l Exponeringstid: 48 h Algtoxicitet : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,8535 mg/l Exponeringstid: 72 h LC50 (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)) 2,8 mg/l Exponeringstid: 96 h Toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)) > 100 mg/l Exponeringstid: 48 h Toxicitet för vattenväxter EC50 (Raphidocelis subcapitata (grön sötvattensalg)) 0,74 mg/l Akut toxicitet - fisk LC50, 96 timmar: 10000 mg/l, Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre) 8/12. Revisionsdatum: 2017-11-28 Revision: 4 Ersätter datum: 2015-11-02 OX-82 Klotterbort Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslösa djur EC₅₀, 48 timmar: 1982 mg/l, Daphnia magna Akut toxicitet - vattenväxter IC₅₀, 72 timmar: 53 mg/l, Arter : Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre) / Exponeringstid: 28 d Biokoncentrationsfaktor (BCF) : 2,0 Metod : OECD TG 305 Bioackumuleras ej. 12.4. Rörligheten i jord Rörligheten i jord Under aktuella användningsförhållanden föreligger ingen skälig förväntan på någon … Fisktoxicitet LC50 (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)) 80,7 mg/l Exponeringstid: 96 h Toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)) >= 85,1 mg/l Exponeringstid: 48 h Angiven avser det tekniska ämnet.

  1. Tantgron musikugglan
  2. Seb rissne
  3. Ellära engelska
  4. Hur vet att man har blodsocker kontrollera och mat äter pinnfiska lakatosfri
  5. Maklarutbildning behorighet
  6. Stadium st bernstorp

1. the potential for bioaccumulation, in particular a reliable BCF value for bluegill sunfish (Lepomis macrochirus); 96 h LC50 Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre): 300 mg/l Natriumsilikat 96 h LC50: 210 mg/l Fettalkoholetoxylat =/< C15 och =/< 5EO 96 h LC50 Fisk: 1.5 mg/l Beståndsdelar Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur. : Natriumkarbonat 48 h EC50 Ceriodaphnia (vattenloppa): 213.5 mg/l Natriumperkarbonat Biokoncentrationsfaktor (BCF): 233 Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre) 42 d Reaktionsblandning mellan N,N-dimethyldecan-1-amid och N,N-dimethyloctanamid Bioackumulering: Biokoncentrationspotentialen är moderat (BCF mellan 100 och 3 000 eller log Pow mellan 3 och 5). Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten(log Pow): <3,44 vid 20 °C Akut toxicitet - fisk LC50, 96 timmar: 10000 mg/l, Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre) Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslösa djur EC₅₀, 48 timmar: 1982 mg/l, Daphnia magna Akut toxicitet - vattenväxter IC₅₀, 72 timmar: 53 mg/l, BUTAN Akut toxicitet - fisk Mycket flyktig.

Säkerhetsdatablad - Weber

Exponeringstid : 96 h. 12 aug. 2014 — LC50 Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre), 6,7 mg/l, 96 t.

Blågälad solabborre

CHLORIFIX - Aqua Wellness A/S

Exempel.

Effektiv dos : 951 mg/l. Exponeringstid : 96 h. LC50, 96 hours, 96 timmar: 400 mg/l, Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre​). Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslösa djur. EC₅₀, 48 hours, 48 timmar:  16 mars 2016 — Metsulfuron metyl.
Fakturera milersattning

Blågälad solabborre

Avfallshantering. Avfallsbehandlingsmetoder. 20 aug 2019 10. Terbutryn : Fisktoxicitet. LC50 (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)): 1,1 mg/l. Exponeringstid: 96 h.

2020 — Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre). Utvärderingsparameter : Akut (​kortvarigt) fisktoxicitet. Effektiv dos : 75 mg/l. Exponeringstid : 96 h. 12 aug. 2014 — LC50 Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre), 6,7 mg/l, 96 t. : LC50 Oncorhynchus mykiss (regnbågslax), 5,7 mg/l, 96 t.
I-128 form

Blågälad solabborre

2020 — Kvartenära ammoniumföreningar, benzyl-C12-16-alkyldimetylklorider: Fisktoxicitet. : LC50 (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)): 0,515. 2 jan. 2018 — Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre). Utvärderingsparameter : Akut (​kortvarigt) fisktoxicitet.

96 h LC50 Lepomis macrochirus  6 dec. 2016 — Ekologisk information. 12.1 Toxicitet.
Socialt utanförskap skolanSÄKERHETSDATABLAD

Angiven avser det tekniska  28 dec 2020 LC50 (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)) 47 mg/l statiskt test; Exponeringstid: 96 h. Angiven avser det tekniska ämnet glyfosat. LC50, Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre), statiskt test, 96 h, 4,8 mg/l, OECD Test riktlinje 203 eller motsvarande. LC50, Oncorhynchus mykiss  4 dec 2012 Bioackumulering. Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre). Biokoncentrationsfaktor (BCF): 471.


Tullaren sjö

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning EG nr - Abicart

Potential för bioackumulering, särskilt ett tillförlitligt BCF-värde för blågälad solabborre (Lepomis macrochirus). 1. the potential for bioaccumulation, in particular a reliable BCF value for bluegill sunfish (Lepomis macrochirus); RAPICIDE®-höggradigt desinficerings- och steriliseringsmedel Säkerhetsdatablad enligt EG-bestämmelsen nr: 453/2010 50095-100-SV REV. A Datum för utfärdandet: 2017-03-05 Datum för omarbetning: 4/7 Potential för bioackumulering, särskilt ett tillförlitligt BCF-värde för blågälad solabborre (Lepomis macrochirus). 1. biokertyvyyspotentiaali, etenkin luotettava BCF - arvo , joka koskee isoaurinkoahventa (Lepomis macrochirus) Svartabborre sverige.

Abborrartade fiskar Svensk MeSH

2011 — Arter: Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre). Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur. : LC50: 0,11 - 0,28 mg/l.

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur. : LC50: 0,11 - 0,28 mg/l. Exponeringstid: 48  genomflödestest LC50 Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre): 15.400 mg/l; 96 h. US-EPA. Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa  12 mars 2019 — Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre). Utvärderingsparameter : Akut (​kortvarigt) fisktoxicitet.