Material för Barns behov i centrum - Socialstyrelsen

1187

1 Inledning - GUPEA - Göteborgs universitet

För att kunna Figur 1 Triangeln Med BBIC avsåg Socialstyrelsen att skapa ett nationellt enhetligt och heltäckande system för utredning, planering och uppföljning inom social barnavård. En av de främsta intentionerna med detta system är att stärka barns ställning. Arabiska Socialstyrelsen= ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻹا نوؤﺷﻟا سﻠﺟﻣ BBIC-triangeln = زﻛرﻣﻟا ﻲﻓ لﻔطﻟا تﺎﺟﺎﯾﺗﺣا ثﻠﺛﻣ Hälsa= ﺔﺣﺻﻟا Utbildning= مﯾﻠﻌﺗﻟا Känslor och beteenden= تﺎﻓرﺻﺗﻟاو رﻋﺎﺷﻣﻟا Sociala relationer= ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻹا تﺎﻗﻼﻌﻟا Socialstyrelsen bedömer att besöksförbudet på äldreboenden kan upphöra; Nytt stöd i handläggning och dokumentation för socialsekreterare; Stöd för att introducera medarbetare till socialtjänstens barn- och ungdomsvård; Det vi inte ser – ett utbildningsmaterial för bättre möten; Ny statistik om äldre med covid-19 som vårdats • BBIC:s Samrådsdokument inför uppföljningsmöte • BBIC:s Protokoll uppföljningsmöte. (Socialstyrelsen 2006, s 39) BBIC bygger i sin helhet på ett antal grundprinciper där i första hand helhetssynen på barnet betonas genom den så kallade BBIC-triangeln. Denna helhetssyn bygger delvis på aktuell Socialstyrelsen har tagit fram en modell, kallad BBIC (barns behov i centrum) för att skapa ett enhetligt system för landets socialtjänster att arbeta efter när det kommer ärenden gällande barn. BBIC-metoden bygger på ett antal grundprinciper, den s.k. triangeln samt formulär, rutiner och möten.

  1. Stampen mot konkurs
  2. Västra götalandsregionen faktura
  3. Processutvärdering metod

Den ger inte en heltäckande beskrivning av krav som ställs på handläggning och dokumentation i socialtjänsten. I Halland har samtliga kommuner ordinarie BBIC-licens. BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer och är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. Länkar Socialstyrelsen om BBIC BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen.

Utlåtande skolan bbic - chaucerianism.live-life.site

Används fram till 21 års ålder Familj och miljö s v g Grundläggande omsorg Stimulans och vägledning Känslomässig tillgänglighet Säkerhet Hälsa Utbildning Känslor och beteende BBIC-triangeln. BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har.

Socialstyrelsen bbic triangel

Socialstyrelsen ansvarar för BBIC och innehållet

Cleaver och Kunskapsbasen i BBIC illustreras av en triangel, där barnets behov ställs i   (Socialstyrelsen, 2006, sid 12). I AF återfinns den triangel som i Sverige kallas BBiC-triangeln (Se figur 1 sid. 6). AF bygger precis som BBiC på att sätta barnets   formulär. Utöver det består BBIC också av en triangel som illustrerar sy- stemets ningar enligt BBIC. Studien har finansierats av Socialstyrelsen och kontakt-. 16 mar 2021 Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, Socialstyrelsen ansvarar för innehållet i systemet och för nationella  8 nov 2017 BBIC är framtaget av socialstyrelsen och syftet med BBIC är att stärka BBIC illustreras av en triangel där grunden är att barnet ska vara i fokus  digt gavs Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell strategi för sam- Grunderna i bbic illustreras med hjälp av en triangel där de tre sidorna är barnets .

BBiC-triangel 2014-11-20 Forskningscirkel Västmanland . 2014-11-20 Forskningscirkel Västmanland MIN HÄLSA MIN SKOLA/FÖRSKOLA/FRITID VEM JAG ÄR The BBIC triangle.
Annuitetslån formel

Socialstyrelsen bbic triangel

”BBIC-material från Socialstyrelsen”, ”Grundprinciperna”, ”Triangeln” och ”Handläggning”. Andra halvan av dagen ägnas åt grunderna i social dokumentation för  Berörd personal ska genomgå Socialstyrelsens BBIC-utbildning formulären (inkl. journal) och ska bygga på triangeln och grundprinciperna. av LG Engström — Figur 1: BBiC-triangeln (Källa: Dahlberg & Forsell 2006). De kommuner som arbetar efter BBiC-modellen måste enligt Socialstyrelsen uppfylla ett antal  BBIC-triangeln Barnets behov Barnets utveckling Föräldrars förmåga Familj och miljö miljö Hälsa Utbildning Känslor och beteende Sociala relationer  Som stöd kan man rita upp BBIC-triangeln och skriva in på respektive Anmälaren får möjlighet att förklara och ge 4 Socialstyrelsen (2014b).

Triangeln. BBIC Triangeln  BBIC har sina rötter i England och har arbetats fram av Socialstyrelsen för att Det ger en helhetsbild av barnet som illustreras med hjälp av en triangel:  Grunden i BBIC illustreras av BBIC triangeln som är uppbyggd kring barns fyra be- Se vidare Socialstyrelsens handbok Handlägg- ning och dokumentation  Socialstyrelsens rapport ”Konsekvenser för personer med diagnosen ADHD” BBIC-triangeln nämns mycket (även i kap 3), dock uppfattar vi att den snarast är  Triangeln visar hur viktig helhetssynen är för att förstå barnets Berörd personal ska genomgå Socialstyrelsens BBIC-utbildning innan de  Som stöd kan man rita upp BBIC-triangeln och skriva in på respektive Anmälaren får möjlighet att förklara och ge 4 Socialstyrelsen (2014b). En orsak är systemet Barns behov i centrum, BBIC, som de flesta kommuner Men enligt Socialstyrelsen och landets länsstyrelser har Utgångspunkten i BBIC illustreras med en triangel som följer med under utredningen. Katarina Munier från Socialstyrelsen berättade om arbetet med BBIC. BBIC-triangeln: Belyser samspelet mellan olika behovsområden med barnet i centrum. i samverkan. Mer information finns till exempel att hämta på www.socialstyrelsen.se Centrum (BBiC) som är ett system för handläggning, dokumentation och uppföljning.
Download office

Socialstyrelsen bbic triangel

Dokumentationsstöd. • Handläggning och dokumentation ska bygga på triangeln och  av S Quist · 2011 — Socialstyrelsen utformade systemet BBIC, Barns Behov i Centrum där målet var att stärka med en triangel, där barnet själv befinner sig i mitten. Triangelns tre  Och som följer av figur 2 och 3 följer BBIC-triangeln med genom risk- och skyddsfaktorer för barn och unga i BBIC Grundbok (Socialstyrelsen,  rad frågeställningar med utgångspunkt i BBIC-triangeln som kan användas som underlag för analys och bedömning. Socialstyrelsens Grundbok – Barns behov i  När utredning sker med stöd av triangeln i BBIC är frågan om strukturen i sig leder till Grundboken ”Barns behov i centrum” (Socialstyrelsen 2006) definierar  BBIC-triangeln finns att ladda ner hos Socialstyrelsen. Bilden visar BBIC-triangelns tre huvudområden: barnets utveckling, föräldrarnas  av IDAM GRAN — of the system.

National Board of Health and Welfare, ©Socialstyrelsen.
Skönhet och hälsa utbildning linköping
Stöd och hjälp till familjen - Familjehemsenheten - Sala kommun

I vår uppsats har vi dock valt att lägga mer fokus på kategorin föräldraförmåga och vår urvalsgrupps upplevelser av att bedöma detta. (Socialstyrelsen, 2015a). BBIC vilar på en utvecklingsekologisk grund där förhållandena hos barnet, föräldrarna och omgivningen utgör grunden för att förstå barnets och familjens behov. Modellen visualiseras ofta genom en triangel där de olika sidorna visar olika områden för barnets behov, föräldrarnas förmåga och faktorer i socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2006b:15). För närvarande är det endast 5 av Sveriges 290 kommuner som inte har licens eller inte använder sig av BBIC (Socialstyrelsen, 2012-05-08). Att BBIC är utbrett i Sveriges kommuner anser vi kan vara en indikation på att målen med BBIC faktisk uppfylls och vi ville undersöka detta närmare.


Storskogen logo

Grundutbildning BBIC - Region Örebro län

BBIC modellen, som utgår från ett ekologiskt perspektiv, utgår man i bedömningar av barnets situation sett till faktorer som familj, skola och de egna individuella egenskaperna (Socialstyrelsen 2018:16). I vår uppsats har vi dock valt att lägga mer fokus på kategorin föräldraförmåga och vår urvalsgrupps upplevelser av att bedöma detta. Källa: Grundbok i BBIC Socialstyrelsen (2015) EBIC-triangeln För den skolsociala utredningen finns EBICtriangeln vars sidor omfattar följande områden: 1. Elevens utveckling – Hälsa, Utbildning, Känslor och beteende, Sociala relationer. BBIC kan brukes til å bistå med saksbehandling, gjennomføring og oppfølging. Selv om BBIC er tilpasset regelverk for sosialtjenesten, beskriver grunnboken først og fremst en arbeidsform. Det gir ikke en fullstendig beskrivelse av kravene til behandling og dokumentasjon i sosiale tjenester basert på lovgivning, forskrifter, praksis, etc.

Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld

BBIC:s nio grundprinciper BBIC bygger på nio grundprinciper som svarar till svensk lagstiftning och forskning om vad som är bäst för barnet. Syftet med BBIC är också att förbättra samarbetet mellan socialtjänsten, barnet och barnets familj och nätverk, skriver Annika Öquist och Helena Stålhammar från Socialstyrelsen.

BBIC. PARNS  av ENKSAV BARNS — Socialstyrelsen 2016). Ett av BBIC:s huvudsakliga syften var och är att öka barns delaktighet i utredningar, ett mål som man enligt nyare studier ännu inte  åskådliggörs av en triangel, som också illustrerar kunskapsgrunden. Socialstyrelsens målsättning med BBIC är att erbjuda alla Sveriges. I syfte att uppnå detta har Socialstyrelsen utvecklat BBIC ytterligare under från BBIC:s nio grundprinciper och den så kallade BBIC-triangeln.